HDSD – Cài extension

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Bước 5:

Cài đặt thành công màn hình sẽ hiện ra như ảnh.

# Xem tiếp?